ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis

 
Bignoniaceae 23 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fernandoa adenophylla
Fernandoa adenophylla
Fernandoa adenophylla
Fernandoa adenophylla