ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. LC

 
Salicaceae 37 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica

Flacourtia inermis Roxb.

 
Salicaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis

Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.

ലൂബി
Salicaceae 180 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas

Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi

 
Salicaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam