ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Furcraea foetida (L.) Haw.

 
Asparagaceae 518 403 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida