ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Haematoxylum campechianum L. LC

 
Fabaceae 90 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum