ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Heliotropium curassavicum L. LC

 
Boraginaceae 522 376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum

Heliotropium indicum L.

തേൾക്കട
Boraginaceae 325 240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum