ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

പഴുതാരകാളി
Ophioglossaceae 17 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica
Helminthostachys zeylanica
Helminthostachys zeylanica
Helminthostachys zeylanica