ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hemionitis arifolia (Burm. f.) T. Moore

 
Pteridaceae 37 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemionitis arifolia
Hemionitis arifolia
Hemionitis arifolia
Hemionitis arifolia