ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.

 
Amaryllidaceae 843 691 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis