ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Impatiens balsamina L.

കാശിത്തുമ്പ
Balsaminaceae 1,419 1,218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Impatiens balsamina
Impatiens balsamina
Impatiens balsamina
Impatiens balsamina

Impatiens hawkeri W.Bull

 
Balsaminaceae 86 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Impatiens hawkeri
Impatiens hawkeri
Impatiens hawkeri
Impatiens hawkeri

Impatiens platypetala Lindl.

 
Balsaminaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Impatiens platypetala