ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Indigofera arrecta A.Rich.

 
Fabaceae 41 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera arrecta
Indigofera arrecta
Indigofera arrecta
Indigofera arrecta

Indigofera hendecaphylla Jacq.

 
Fabaceae 30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla

Indigofera hirsuta L.

 
Fabaceae 81 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta

Indigofera linnaei Ali

ചെം‌പുള്ളടി
Fabaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera linnaei
Indigofera linnaei
Indigofera linnaei
Indigofera linnaei

Indigofera oblongifolia Forssk. LC

 
Fabaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia

Indigofera suffruticosa Mill.

അമരി
Fabaceae 30 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa

Indigofera tinctoria L.

നീലയമരി
Fabaceae 146 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria