ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kigelia africana (Lam.) Benth. LC

 
Bignoniaceae 797 500 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kigelia africana
Kigelia africana
Kigelia africana
Kigelia africana