ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Liriope graminifolia (L.) Baker

 
3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae
Liriope graminifolia
Liriope graminifolia
Liriope graminifolia