ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Liriope graminifolia (L.) Baker

 
Asparagaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liriope graminifolia
Liriope graminifolia