ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mesua ferrea L.

നാഗകേസരം
Calophyllaceae 49 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mesua ferrea
Mesua ferrea
Mesua ferrea
Mesua ferrea