ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy

 
41 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae
Murdannia loriformis
Murdannia loriformis
Murdannia loriformis
Murdannia loriformis

Murdannia nudiflora (L.) Brenan

 
134 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae
Murdannia nudiflora
Murdannia nudiflora
Murdannia nudiflora
Murdannia nudiflora