ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Oroxylum indicum (L.) Kurz

പലകപ്പയ്യാനി
Bignoniaceae 52 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum