ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

അരണമരം
Annonaceae 426 346 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia

Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites

 
Annonaceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa