ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Raphanus sativus L.

 
Brassicaceae 977 779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus