ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
56 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa