ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
Annonaceae 33 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa