ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rorippa dubia (Pers.) H.Hara

 
Brassicaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Rorippa dubia
Rorippa dubia

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

 
Brassicaceae 47 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rorippa nasturtium-aquaticum