ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sagittaria guayanensis Kunth LC

 
Alismataceae 29 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sagittaria guayanensis
Sagittaria guayanensis
Sagittaria guayanensis
Sagittaria guayanensis