ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schefflera heptaphylla (L.) Frodin LC

 
Araliaceae 24 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera heptaphylla
Schefflera heptaphylla
Schefflera heptaphylla
Schefflera heptaphylla

Schefflera heterophylla (Wall. ex G.Don) Harms

 
Araliaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera heterophylla
Schefflera heterophylla
Schefflera heterophylla
Schefflera heterophylla