ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata

Shorea assamica Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea assamica

Shorea kunstleri King CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea kunstleri

Shorea materialis Ridl. CR

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis

Shorea multiflora (Burck) Symington LC

 
Dipterocarpaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora

Shorea roxburghii G.Don VU

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea roxburghii