ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata

Shorea assamica Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea assamica

Shorea bracteolata Dyer EN

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea bracteolata

Shorea curtisii Dyer ex King LC

 
Dipterocarpaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea curtisii
Shorea curtisii
Shorea curtisii
Shorea curtisii

Shorea gibbosa Brandis VU

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea gibbosa

Shorea kunstleri King LC

 
Dipterocarpaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea kunstleri
Shorea kunstleri

Shorea leprosula Miq. NT

 
Dipterocarpaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea leprosula
Shorea leprosula

Shorea macroptera Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea macroptera

Shorea materialis Ridl. EN

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis

Shorea multiflora (Burck) Symington LC

 
Dipterocarpaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora

Shorea parvifolia Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia

Shorea pauciflora King NT

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea pauciflora

Shorea platycarpa F.Heim EN

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea platycarpa

Shorea roxburghii G.Don VU

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea roxburghii