ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Solidago virgaurea L.

 
Asteraceae 3,891 2,758 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea