ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Spinacia oleracea L.

ചീര
Amaranthaceae 583 518 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea