ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson

 
17 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol