ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Suaeda maritima (L.) Dumort.

 
834 601 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima