ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Suaeda maritima (L.) Dumort.

 
Amaranthaceae 686 477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima