ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth LC

സുബ്രഹ്മണ്യകിരീടം
Bignoniaceae 2,405 1,824 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans