ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem.

 
Annonaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora

Uvaria purpurea Blume

 
Annonaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea