പ്രോവെൻസ്, ഫ്രാൻസ് ഫ്ലോർ പ്രോവെൺസാലെ ഡെപ്. ഡെസ് ബോഷ്-ഡു-റോൺ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

8,166 6,948 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

45,650 35,458 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

8,576 7,291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

2,245 1,542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

30,178 22,372 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

31,332 25,240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

26,729 20,664 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,08,753 79,146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

39,238 33,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

8,869 7,229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

13,300 11,677 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

19,271 16,623 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

5,220 3,977 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

2,848 1,929 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

53,667 44,910 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

10,668 8,380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

4,67,998 3,61,803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

2,517 1,923 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

468 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

11,385 9,215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

36,797 28,358 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

3,223 2,564 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

82,685 65,848 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,28,028 96,574 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

881 704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

5,936 4,614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

9,028 7,885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

38,713 30,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

11,374 8,657 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

1,810 1,415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

61,942 47,952 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

72,007 55,176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

19,691 15,914 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

187 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

22,651 16,865 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

5,332 4,572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

4,530 3,889 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

28,358 22,986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

21,249 16,608 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

35,693 29,955 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

12,062 9,195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

27,053 19,427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cymodoceaceae

Cymodoceaceae

8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

11,875 7,926 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cystopteridaceae

Cystopteridaceae

493 355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cytinaceae

Cytinaceae

804 652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

4,226 3,481 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

3,004 2,289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dryopteridaceae

Dryopteridaceae

4,265 3,068 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ebenaceae

Ebenaceae

2,538 1,737 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...