പ്രോവെൻസ്, ഫ്രാൻസ് ഫ്ലോർ പ്രോവെൺസാലെ ഡെപ്. ഡെസ് ബോഷ്-ഡു-റോൺ സംഭാവനകൾ

Pierre DUMAS
Pierre DUMAS 2 ഡിസം. 2021

Asteraceae

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
Christine Christine
Christine Christine 2 ഡിസം. 2021

Anthony Raoux
Anthony Raoux 2 ഡിസം. 2021

Artemisia annua L.

ആർ​ട്ടി​മീ​സിയ ആ​നു​വ Asteraceae

Artemisia annua ഇല
leaf
Artemisia annua ഇല
leaf
Artemisia annua ശീലം
habit
Fr Piard francois
Fr Piard francois 1 ഡിസം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
MC FIRENZE
MC FIRENZE 30 നവം. 2021

Agave americana L.

ആനക്കൈത Asparagaceae

Agave americana ഇല
leaf
Loading...