പ്രോവെൻസ്, ഫ്രാൻസ് ഫ്ലോർ പ്രോവെൺസാലെ ഡെപ്. ഡെസ് ബോഷ്-ഡു-റോൺപര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik.

 
2,864 2,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia dealbata LinkLCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

വെള്ളവാറ്റിൽ
5,415 4,272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acanthus mollis L.

 
12,323 10,368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthaceae
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Achillea ageratum L.

 
456 313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum

Achillea filipendulina Lam.

 
5,250 4,109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina

Achillea millefolium L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
24,820 20,724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea nobilis L.

 
8,302 6,899 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Achillea nobilis
Achillea nobilis
Achillea nobilis
Achillea nobilis

Achillea odorata L.

 
818 585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata

Achillea tomentosa L.

 
673 504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Achillea tomentosa
Achillea tomentosa
Achillea tomentosa
Achillea tomentosa

Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv.

 
27 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Achnatherum bromoides
Achnatherum bromoides
Achnatherum bromoides
Achnatherum bromoides

Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.

 
287 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis

Adonis aestivalis L.

 
647 423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

 
768 543 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

അഡോണിസ് ഫ്ലേമിയ
287 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
100 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

Aethionema saxatile (L.) R.Br.

 
489 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile

Agave americana L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ആനക്കൈത
7,753 6,943 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agrimonia eupatoria L.

 
10,502 7,559 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria

Agrostemma githago L.

 
3,647 3,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostis capillaris L.

 
1,491 1,151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis gigantea Roth

 
133 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
11,241 8,564 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Simaroubaceae
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Aira caryophyllea L.

 
394 282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
29 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira multiculmis Dumort.

 
20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
879 614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga iva (L.) Schreb.

 
491 300 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae
Ajuga iva
Ajuga iva
Ajuga iva
Ajuga iva

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
19,687 16,677 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Loading...