പ്രോവെൻസ്, ഫ്രാൻസ് ഫ്ലോർ പ്രോവെൺസാലെ ഡെപ്. ഡെസ് ബോഷ്-ഡു-റോൺ പര്യവേക്ഷണം

Adonis aestivalis L.

 
Ranunculaceae 413 252 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

 
Ranunculaceae 499 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

അഡോണിസ് ഫ്ലേമിയ
Ranunculaceae 191 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea

Anemone coronaria L.

 
Ranunculaceae 2,087 1,771 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemone coronaria
Anemone coronaria
Anemone coronaria
Anemone coronaria

Anemone hepatica L.

 
Ranunculaceae 5,556 4,742 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemone hepatica
Anemone hepatica
Anemone hepatica
Anemone hepatica

Anemone hortensis L.

 
Ranunculaceae 1,108 931 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemone hortensis
Anemone hortensis
Anemone hortensis
Anemone hortensis

Anemone palmata L.

 
Ranunculaceae 167 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemone palmata
Anemone palmata
Anemone palmata
Anemone palmata

Ceratocephala falcata (L.) Pers.

 
Ranunculaceae 63 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata

Clematis flammula L.

ക്ലെമാറ്റിസ് ഫ്ലാമുല
Ranunculaceae 2,466 1,807 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis flammula
Clematis flammula
Clematis flammula
Clematis flammula

Clematis recta L.

 
Ranunculaceae 374 279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta

Clematis vitalba L.

 
Ranunculaceae 11,725 9,478 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba

Delphinium ajacis L.

 
Ranunculaceae 2,501 1,901 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis

Delphinium consolida L.

 
Ranunculaceae 1,169 875 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium consolida
Delphinium consolida
Delphinium consolida
Delphinium consolida

Delphinium fissum Waldst. & Kit.

 
Ranunculaceae 151 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium fissum
Delphinium fissum
Delphinium fissum
Delphinium fissum

Delphinium orientale J.Gay

 
Ranunculaceae 165 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium orientale
Delphinium orientale
Delphinium orientale
Delphinium orientale

Delphinium pubescens DC.

 
Ranunculaceae 36 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens

Ficaria verna Huds.

 
Ranunculaceae 14,835 12,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficaria verna
Ficaria verna
Ficaria verna
Ficaria verna

Helleborus foetidus L.

 
Ranunculaceae 6,002 4,885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helleborus foetidus
Helleborus foetidus
Helleborus foetidus
Helleborus foetidus

Myosurus minimus L.

 
Ranunculaceae 127 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosurus minimus
Myosurus minimus
Myosurus minimus
Myosurus minimus

Nigella damascena L.

നിഗല്ല ഡമാസ്കിന
Ranunculaceae 8,168 7,079 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nigella damascena
Nigella damascena
Nigella damascena
Nigella damascena

Nigella nigellastrum (L.) Willk.

 
Ranunculaceae 30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nigella nigellastrum
Nigella nigellastrum
Nigella nigellastrum
Nigella nigellastrum

Ranunculus acris L.

 
Ranunculaceae 7,270 5,720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris

Ranunculus arvensis L.

 
Ranunculaceae 302 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis

Ranunculus bulbosus L.

 
Ranunculaceae 2,629 1,583 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus

Ranunculus circinatus Sibth.

 
Ranunculaceae 20 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus

Ranunculus flammula L. LC

 
Ranunculaceae 980 717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula

Ranunculus gramineus L.

 
Ranunculaceae 343 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus

Ranunculus lingua L. LC

 
Ranunculaceae 231 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus lingua
Ranunculus lingua
Ranunculus lingua
Ranunculus lingua

Ranunculus monspeliacus L.

 
Ranunculaceae 184 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus

Ranunculus muricatus L.

 
Ranunculaceae 534 341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus

Ranunculus ophioglossifolius Vill. LC

 
Ranunculaceae 125 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius

Ranunculus paludosus Poir.

 
Ranunculaceae 237 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus

Ranunculus parviflorus L.

 
Ranunculaceae 370 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus

Ranunculus peltatus Schrank LC

 
Ranunculaceae 379 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. LC

 
Ranunculaceae 47 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus

Ranunculus repens L.

 
Ranunculaceae 10,477 8,586 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens

Ranunculus sardous Crantz

 
Ranunculaceae 388 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous

Ranunculus sceleratus L. LC

 
Ranunculaceae 842 573 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus

Ranunculus trichophyllus Chaix LC

 
Ranunculaceae 308 141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus

Thalictrum flavum L.

 
Ranunculaceae 585 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thalictrum flavum
Thalictrum flavum
Thalictrum flavum
Thalictrum flavum

Thalictrum lucidum L.

 
Ranunculaceae 51 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thalictrum lucidum
Thalictrum lucidum
Thalictrum lucidum
Thalictrum lucidum

Thalictrum minus L.

 
Ranunculaceae 467 275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thalictrum minus
Thalictrum minus
Thalictrum minus
Thalictrum minus