പ്രോവെൻസ്, ഫ്രാൻസ് ഫ്ലോർ പ്രോവെൺസാലെ ഡെപ്. ഡെസ് ബോഷ്-ഡു-റോൺ പര്യവേക്ഷണം

Acer campestre L. LC

 
Sapindaceae 10,827 8,662 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L. LC

 
Sapindaceae 2,092 1,545 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L. LC

 
Sapindaceae 8,874 6,704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill. LC

 
Sapindaceae 1,560 1,087 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer platanoides L. LC

 
Sapindaceae 9,451 7,385 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Sapindaceae 12,524 10,077 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus