പ്രോവെൻസ്, ഫ്രാൻസ് ഫ്ലോർ പ്രോവെൺസാലെ ഡെപ്. ഡെസ് ബോഷ്-ഡു-റോൺ പര്യവേക്ഷണം

Adonis aestivalis L.

 
Ranunculaceae 412 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

 
Ranunculaceae 497 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

അഡോണിസ് ഫ്ലേമിയ
Ranunculaceae 190 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea