റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

Nerium oleander L.

അരളി Apocynaceae

Nerium oleander പുഷ്പം
flower
chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

Nerium oleander L.

അരളി Apocynaceae

Nerium oleander പുഷ്പം
flower
chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

Vitex trifolia L.

കരിനൊച്ചി Lamiaceae

Vitex trifolia ഇല
leaf
Vitex trifolia പുഷ്പം
flower
chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

Nerium oleander L.

അരളി Apocynaceae

Nerium oleander പുഷ്പം
flower
chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

Nerium oleander L.

അരളി Apocynaceae

Nerium oleander പുഷ്പം
flower
chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

Tridax procumbens L.

ചിരവനാക്ക് Asteraceae

Tridax procumbens പുഷ്പം
flower
chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

Coccoloba uvifera (L.) L.

കടൽമുന്തിരി Polygonaceae

Coccoloba uvifera ഫലം
fruit
chrisdoc974
chrisdoc974 27 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
Marie Paule Marie Paule Ancelly
Marie Paule Marie Paule Ancelly 27 നവം. 2021

Loading...