റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson

 
Actinidiaceae 1,189 939 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa