റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult. f.

 
Bromeliaceae 23 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas bracteatus
Ananas bracteatus
Ananas bracteatus
Ananas bracteatus

Ananas comosus (L.) Merr.

കൈതച്ചക്ക
Bromeliaceae 1,532 1,353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.

ബിൽബർഗിയ പിരമിഡാലിസ്
Bromeliaceae 135 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis
Billbergia pyramidalis
Billbergia pyramidalis
Billbergia pyramidalis

Tillandsia usneoides (L.) L. LC

 
Bromeliaceae 554 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia usneoides
Tillandsia usneoides
Tillandsia usneoides
Tillandsia usneoides