റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 752 656 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 32 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abutilon exstipulare (Cav.) G.Don

 
Malvaceae 69 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon exstipulare
Abutilon exstipulare
Abutilon exstipulare
Abutilon exstipulare

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 135 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 99 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 116 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin

 
Malvaceae 991 820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum

Abutilon striatum G.F.Dicks. ex Lindl.

 
Malvaceae 32 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon striatum
Abutilon striatum
Abutilon striatum
Abutilon striatum

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 352 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Alcea rosea L.

 
Malvaceae 9,291 7,702 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

പഞ്ഞിമരം
Malvaceae 643 385 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & Endl. LC

 
Malvaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cola acuminata
Cola acuminata
Cola acuminata
Cola acuminata

Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. LC

 
Malvaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida

Corchorus olitorius L.

 
Malvaceae 65 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus olitorius
Corchorus olitorius
Corchorus olitorius
Corchorus olitorius

Corchorus trilocularis L.

 
Malvaceae 111 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis

Dombeya acutangula Cav. CR

 
Malvaceae 230 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula

Dombeya ciliata Cordem.

 
Malvaceae 133 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya ciliata
Dombeya ciliata
Dombeya ciliata
Dombeya ciliata

Dombeya elegans Cordem.

 
Malvaceae 66 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya elegans
Dombeya elegans
Dombeya elegans
Dombeya elegans

Dombeya ferruginea Cav.

 
Malvaceae 86 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya ferruginea
Dombeya ferruginea
Dombeya ferruginea
Dombeya ferruginea

Dombeya ferruginea subsp. borbonica x punctata

 
Malvaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya ferruginea subsp. borbonica x punctata
Dombeya ferruginea subsp. borbonica x punctata
Dombeya ferruginea subsp. borbonica x punctata

Dombeya ficulnea Baill.

 
Malvaceae 215 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya ficulnea
Dombeya ficulnea
Dombeya ficulnea
Dombeya ficulnea

Dombeya pilosa Cordem.

 
Malvaceae 86 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya pilosa
Dombeya pilosa
Dombeya pilosa
Dombeya pilosa

Dombeya populnea (Cav.) Baker

 
Malvaceae 191 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya populnea
Dombeya populnea
Dombeya populnea
Dombeya populnea

Dombeya punctata Cav.

 
Malvaceae 131 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya punctata
Dombeya punctata
Dombeya punctata
Dombeya punctata

Dombeya reclinata Cordem.

 
Malvaceae 149 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya reclinata
Dombeya reclinata
Dombeya reclinata
Dombeya reclinata

Durio zibethinus L.

ഡുറിയാൻ
Malvaceae 119 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus

Gossypium herbaceum L. DD

 
Malvaceae 386 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium herbaceum
Gossypium herbaceum
Gossypium herbaceum
Gossypium herbaceum

Gossypium sp.1

 
Malvaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Gossypium sp.1
Gossypium sp.1
Gossypium sp.1
Gossypium sp.1

Grewia asiatica L. LC

 
Malvaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia asiatica
Grewia asiatica
Grewia asiatica
Grewia asiatica

Grewia occidentalis L. LC

 
Malvaceae 154 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis

Guazuma ulmifolia Lam. LC

കാട്ടുരുദ്രാക്ഷം
Malvaceae 109 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Heritiera littoralis Aiton LC

 
Malvaceae 25 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heritiera littoralis
Heritiera littoralis
Heritiera littoralis
Heritiera littoralis

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern

 
Malvaceae 282 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella

Hibiscus boryanus DC.

 
Malvaceae 247 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus boryanus
Hibiscus boryanus
Hibiscus boryanus
Hibiscus boryanus

Hibiscus cannabinus L.

മെസ്റ്റ
Malvaceae 216 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus

Hibiscus columnaris Cav.

 
Malvaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus columnaris
Hibiscus columnaris
Hibiscus columnaris
Hibiscus columnaris

Hibiscus fragilis DC. CR

 
Malvaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus fragilis
Hibiscus fragilis
Hibiscus fragilis
Hibiscus fragilis

Hibiscus liliiflorus Cav.

 
Malvaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus liliiflorus
Hibiscus liliiflorus
Hibiscus liliiflorus
Hibiscus liliiflorus

Hibiscus mutabilis L.

ചേഞ്ച് റോസ്
Malvaceae 622 446 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis

Hibiscus ovalifolius (Forssk.) Vahl

 
Malvaceae 103 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus ovalifolius
Hibiscus ovalifolius
Hibiscus ovalifolius
Hibiscus ovalifolius

Hibiscus radiatus Cav.

 
Malvaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus radiatus
Hibiscus radiatus

Hibiscus rosa-sinensis L.

ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി
Malvaceae 13,208 11,479 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus sabdariffa L.

പുളിവെണ്ട
Malvaceae 490 380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa

Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook. f.

 
Malvaceae 124 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus

Hibiscus surattensis L.

 
Malvaceae 41 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis

Hibiscus syriacus L.

 
Malvaceae 14,361 11,576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus

Hibiscus tiliaceus L. LC

 
Malvaceae 460 284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus

Malachra capitata (L.) L.

 
Malvaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata

Malva parviflora L.

 
Malvaceae 1,118 915 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Loading...