റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

കൂവളം
Rutaceae 61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle

 
Rutaceae 289 239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia
Citrus aurantiifolia
Citrus aurantiifolia
Citrus aurantiifolia

Citrus aurantium L.

മുസംബി
Rutaceae 358 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium

Citrus hystrix DC.

 
Rutaceae 266 208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus hystrix
Citrus hystrix
Citrus hystrix
Citrus hystrix

Citrus limon (L.) Burm. f.

 
Rutaceae 232 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus limon
Citrus limon
Citrus limon
Citrus limon

Citrus maxima (Burm.) Merr. LC

 
Rutaceae 349 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus maxima
Citrus maxima
Citrus maxima
Citrus maxima

Citrus medica L.

ഗണപതിനാരകം
Rutaceae 365 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus medica
Citrus medica
Citrus medica
Citrus medica

Citrus reticulata Blanco

 
Rutaceae 1,191 971 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus reticulata
Citrus reticulata
Citrus reticulata
Citrus reticulata

Citrus sinensis (L.) Osbeck

 
Rutaceae 2,366 1,842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus sinensis
Citrus sinensis
Citrus sinensis
Citrus sinensis

Citrus x paradisi Macfad.

 
Rutaceae 63 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus x paradisi
Citrus x paradisi
Citrus x paradisi
Citrus x paradisi

Clausena lansium (Lour.) Skeels

 
Rutaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clausena lansium
Clausena lansium
Clausena lansium
Clausena lansium

Fortunella japonica (Thunb.) Swingle

 
Rutaceae 513 387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fortunella japonica
Fortunella japonica
Fortunella japonica
Fortunella japonica

Fortunella margarita (Lour.) Swingle

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fortunella margarita
Fortunella margarita

Melicope borbonica (Bory) T.G.Hartley

 
Rutaceae 46 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melicope borbonica
Melicope borbonica
Melicope borbonica
Melicope borbonica

Melicope obscura (Cordem.) T.G.Hartley

 
Rutaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melicope obscura
Melicope obscura
Melicope obscura
Melicope obscura

Murraya koenigii (L.) Spreng.

കറിവേപ്പ്
Rutaceae 336 300 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murraya koenigii
Murraya koenigii
Murraya koenigii
Murraya koenigii

Murraya paniculata (L.) Jack

കാട്ടുകറിവേപ്പ്
Rutaceae 926 714 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murraya paniculata
Murraya paniculata
Murraya paniculata
Murraya paniculata

Toddalia asiatica (L.) Lam.

 
Rutaceae 80 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Toddalia asiatica
Toddalia asiatica
Toddalia asiatica
Toddalia asiatica

Vepris lanceolata (Lam.) G.Don

 
Rutaceae 57 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata

Zanthoxylum heterophyllum (Lam.) Sm.

 
Rutaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Zanthoxylum heterophyllum
Zanthoxylum heterophyllum
Zanthoxylum heterophyllum
Zanthoxylum heterophyllum