റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alocasia cucullata (Lour.) G.Don

 
Araceae 480 438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata

Alocasia longiloba Miq.

 
Araceae 283 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba

Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

 
Araceae 989 821 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos