റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amauropelta heteroptera (Desv.) Holttum

 
Thelypteridaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amauropelta heteroptera
Amauropelta heteroptera
Amauropelta heteroptera
Amauropelta heteroptera