റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult. f.

 
Bromeliaceae 22 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas bracteatus
Ananas bracteatus
Ananas bracteatus
Ananas bracteatus

Ananas comosus (L.) Merr.

കൈതച്ചക്ക
Bromeliaceae 1,479 1,304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus