റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
Fabaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis

Canavalia rosea (Sw.) DC.

 
Fabaceae 266 161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea