റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fortunella japonica (Thunb.) Swingle

 
Rutaceae 490 369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fortunella japonica
Fortunella japonica
Fortunella japonica
Fortunella japonica

Fortunella margarita (Lour.) Swingle

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fortunella margarita
Fortunella margarita