റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melicope borbonica (Bory) T.G.Hartley

 
Rutaceae 44 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melicope borbonica
Melicope borbonica
Melicope borbonica
Melicope borbonica

Melicope obscura (Cordem.) T.G.Hartley

 
Rutaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melicope obscura
Melicope obscura
Melicope obscura
Melicope obscura