റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Zanthoxylum heterophyllum (Lam.) Sm.

 
Rutaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Zanthoxylum heterophyllum
Zanthoxylum heterophyllum
Zanthoxylum heterophyllum
Zanthoxylum heterophyllum