ലെസ് ഇക്കോളജിസ്റ്റസ് ഡെൽ എഫ്‌സിയർ ലെസ് ഇക്കോളജിസ്റ്റസ് ഡെൽ എഫ്‌സിയർ പര്യവേക്ഷണം

Alyssum alyssoides (L.) L.

 
Brassicaceae 864 546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides

Alyssum simplex Rudolphi

 
Brassicaceae 141 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex

Apium graveolens L. LC

 
Apiaceae 1,695 1,373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens

Apium nodiflorum (L.) Lag. LC

 
Apiaceae 94 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium nodiflorum
Apium nodiflorum
Apium nodiflorum
Apium nodiflorum

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,741 1,130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana

Barbarea verna (Mill.) Asch. DD

 
Brassicaceae 1,188 868 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna

Barbarea vulgaris R.Br. LC

 
Brassicaceae 5,583 3,948 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris

Bellis annua L.

ബെല്ലിസ് ആനുവ
Asteraceae 4,051 3,446 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua

Bellis perennis L.

 
Asteraceae 13,275 11,501 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis

Bellis sylvestris Cirillo

 
Asteraceae 2,158 1,554 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris

Berula erecta (Huds.) Coville LC

 
Apiaceae 699 467 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berula erecta
Berula erecta
Berula erecta
Berula erecta

Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp.

 
Gentianaceae 100 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blackstonia imperfoliata
Blackstonia imperfoliata
Blackstonia imperfoliata
Blackstonia imperfoliata

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണിയ പെർഫോളിയാറ്റ
Gentianaceae 2,693 1,841 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata

Bunias erucago L.

 
Brassicaceae 832 544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunias erucago
Bunias erucago
Bunias erucago
Bunias erucago

Calendula arvensis M.Bieb.

 
Asteraceae 1,527 1,206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis

Campanula latifolia L.

കാമ്പനുല ലാറ്റിഫോളിയ
Campanulaceae 1,360 1,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula latifolia
Campanula latifolia
Campanula latifolia
Campanula latifolia

Campanula persicifolia L.

 
Campanulaceae 8,579 6,764 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula persicifolia
Campanula persicifolia
Campanula persicifolia
Campanula persicifolia

Campanula rapunculoides L.

 
Campanulaceae 4,520 3,419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculoides

Campanula rapunculus L.

കമ്പാനുല റാപുൻകുലസ്
Campanulaceae 6,944 5,363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula rapunculus
Campanula rapunculus
Campanula rapunculus
Campanula rapunculus

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 
Brassicaceae 8,565 6,678 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Cardamine hirsuta L.

 
Brassicaceae 3,352 2,226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta

Cardamine pratensis L.

 
Brassicaceae 14,679 12,355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis

Catananche caerulea L.

 
Asteraceae 2,950 2,346 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catananche caerulea
Catananche caerulea
Catananche caerulea
Catananche caerulea

Centaurea acaulis L.

 
Asteraceae 186 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea acaulis
Centaurea acaulis
Centaurea acaulis
Centaurea acaulis

Centaurea aspera L.

 
Asteraceae 3,172 2,184 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea aspera
Centaurea aspera
Centaurea aspera
Centaurea aspera

Centaurea cineraria L.

 
Asteraceae 596 526 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea cineraria
Centaurea cineraria
Centaurea cineraria
Centaurea cineraria

Centaurea collina L.

 
Asteraceae 718 439 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea collina
Centaurea collina
Centaurea collina
Centaurea collina

Centaurea jacea L.

സെന്റൗറിയ ജാസീ
Asteraceae 13,424 10,514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea jacea
Centaurea jacea
Centaurea jacea
Centaurea jacea

Centaurea nigra L.

 
Asteraceae 7,433 5,476 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea nigra
Centaurea nigra
Centaurea nigra
Centaurea nigra

Centaurea paniculata L.

 
Asteraceae 1,653 1,104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea paniculata
Centaurea paniculata
Centaurea paniculata
Centaurea paniculata

Centaurea pectinata L.

 
Asteraceae 774 452 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea pectinata
Centaurea pectinata
Centaurea pectinata
Centaurea pectinata

Centaurea scabiosa L.

 
Asteraceae 7,738 5,563 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea scabiosa
Centaurea scabiosa
Centaurea scabiosa
Centaurea scabiosa

Centaurium erythraea Rafn LC

സെന്റോറിയം എറിത്രിയ
Gentianaceae 6,930 5,316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea

Centranthus angustifolius (Mill.) DC.

 
Caprifoliaceae 964 654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius

Centranthus lecoqii Jord.

 
Caprifoliaceae 1,572 1,125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii

Centranthus ruber (L.) DC.

 
Caprifoliaceae 18,877 15,235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus ruber
Centranthus ruber
Centranthus ruber
Centranthus ruber

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.

 
Caprifoliaceae 1,212 754 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha

Cerastium alpinum L.

 
Caryophyllaceae 995 717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium alpinum
Cerastium alpinum
Cerastium alpinum
Cerastium alpinum

Cerastium arvense L. LC

 
Caryophyllaceae 4,629 3,664 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense

Cerastium boissierianum Greuter & Burdet

 
Caryophyllaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium boissierianum
Cerastium boissierianum
Cerastium boissierianum
Cerastium boissierianum

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.

 
Caryophyllaceae 56 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum

Cerastium cerastoides (L.) Britton

 
Caryophyllaceae 116 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium cerastoides
Cerastium cerastoides
Cerastium cerastoides
Cerastium cerastoides

Cerastium comatum Desv.

 
Caryophyllaceae 19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium comatum
Cerastium comatum
Cerastium comatum
Cerastium comatum

Cerastium diffusum Pers.

 
Caryophyllaceae 128 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum

Cerastium dubium (Bastard) Guépin

 
Caryophyllaceae 34 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium dubium
Cerastium dubium
Cerastium dubium
Cerastium dubium

Cerastium fontanum Baumg.

 
Caryophyllaceae 3,237 2,427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum

Cerastium glomeratum Thuill.

 
Caryophyllaceae 3,592 2,630 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum

Cerastium latifolium L.

 
Caryophyllaceae 362 198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium latifolium
Cerastium latifolium
Cerastium latifolium
Cerastium latifolium

Cerastium pedunculatum Gaudin

 
Caryophyllaceae 45 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium pedunculatum
Cerastium pedunculatum
Cerastium pedunculatum
Cerastium pedunculatum

Cerastium pumilum Curtis

 
Caryophyllaceae 331 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Loading...