ലെസ് ഇക്കോളജിസ്റ്റസ് ഡെൽ എഫ്‌സിയർ ലെസ് ഇക്കോളജിസ്റ്റസ് ഡെൽ എഫ്‌സിയർ പര്യവേക്ഷണം

Alyssum alyssoides (L.) L.

 
Brassicaceae 604 375 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides

Alyssum simplex Rudolphi

 
Brassicaceae 100 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex

Apium graveolens L. LC

 
Apiaceae 1,243 996 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens

Apium nodiflorum (L.) Lag. LC

 
Apiaceae 82 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium nodiflorum
Apium nodiflorum
Apium nodiflorum
Apium nodiflorum

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,271 824 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana

Barbarea verna (Mill.) Asch. DD

 
Brassicaceae 886 649 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna

Barbarea vulgaris R.Br. LC

 
Brassicaceae 4,580 3,237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris

Bellis annua L.

ബെല്ലിസ് ആനുവ
Asteraceae 2,082 1,772 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua

Bellis perennis L.

ഡെയ്‌സി
Asteraceae 11,892 10,447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis

Bellis sylvestris Cirillo

 
Asteraceae 1,424 1,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris

Berula erecta (Huds.) Coville LC

 
Apiaceae 476 318 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berula erecta
Berula erecta
Berula erecta
Berula erecta

Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp.

 
Gentianaceae 96 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blackstonia imperfoliata
Blackstonia imperfoliata
Blackstonia imperfoliata
Blackstonia imperfoliata

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണിയ പെർഫോളിയാറ്റ
Gentianaceae 2,152 1,478 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata

Bunias erucago L.

 
Brassicaceae 518 340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunias erucago
Bunias erucago
Bunias erucago
Bunias erucago

Calendula arvensis M.Bieb.

 
Asteraceae 1,119 900 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis

Campanula latifolia L.

കാമ്പനുല ലാറ്റിഫോളിയ
Campanulaceae 866 627 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula latifolia
Campanula latifolia
Campanula latifolia
Campanula latifolia

Campanula persicifolia L.

 
Campanulaceae 6,368 5,039 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula persicifolia
Campanula persicifolia
Campanula persicifolia
Campanula persicifolia

Campanula rapunculoides L.

 
Campanulaceae 2,783 2,107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculoides

Campanula rapunculus L.

കമ്പാനുല റാപുൻകുലസ്
Campanulaceae 5,107 3,990 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula rapunculus
Campanula rapunculus
Campanula rapunculus
Campanula rapunculus

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 
Brassicaceae 6,341 5,047 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Cardamine hirsuta L.

 
Brassicaceae 1,901 1,239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta

Cardamine pratensis L.

 
Brassicaceae 11,408 9,620 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis

Catananche caerulea L.

 
Asteraceae 2,116 1,690 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catananche caerulea
Catananche caerulea
Catananche caerulea
Catananche caerulea

Centaurea acaulis L.

 
Asteraceae 176 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea acaulis
Centaurea acaulis
Centaurea acaulis
Centaurea acaulis

Centaurea aspera L.

 
Asteraceae 2,299 1,572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea aspera
Centaurea aspera
Centaurea aspera
Centaurea aspera

Centaurea cineraria L.

 
Asteraceae 302 273 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea cineraria
Centaurea cineraria
Centaurea cineraria
Centaurea cineraria

Centaurea collina L.

 
Asteraceae 543 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea collina
Centaurea collina
Centaurea collina
Centaurea collina

Centaurea jacea L.

സെന്റൗറിയ ജാസീ
Asteraceae 9,250 7,319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea jacea
Centaurea jacea
Centaurea jacea
Centaurea jacea

Centaurea nigra L.

 
Asteraceae 5,342 3,967 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea nigra
Centaurea nigra
Centaurea nigra
Centaurea nigra

Centaurea paniculata L.

 
Asteraceae 1,060 694 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea paniculata
Centaurea paniculata
Centaurea paniculata
Centaurea paniculata

Centaurea pectinata L.

 
Asteraceae 580 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea pectinata
Centaurea pectinata
Centaurea pectinata
Centaurea pectinata

Centaurea scabiosa L.

 
Asteraceae 5,584 4,061 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea scabiosa
Centaurea scabiosa
Centaurea scabiosa
Centaurea scabiosa

Centaurium erythraea Rafn LC

സെന്റോറിയം എറിത്രിയ
Gentianaceae 5,187 3,961 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea

Centranthus angustifolius (Mill.) DC.

 
Caprifoliaceae 633 421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius

Centranthus lecoqii Jord.

 
Caprifoliaceae 267 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii

Centranthus ruber (L.) DC.

 
Caprifoliaceae 16,208 13,061 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus ruber
Centranthus ruber
Centranthus ruber
Centranthus ruber

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.

 
Caprifoliaceae 848 531 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha

Cerastium alpinum L.

 
Caryophyllaceae 570 400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium alpinum
Cerastium alpinum
Cerastium alpinum
Cerastium alpinum

Cerastium arvense L. LC

 
Caryophyllaceae 3,644 2,923 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense

Cerastium boissierianum Greuter & Burdet

 
Caryophyllaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium boissierianum
Cerastium boissierianum
Cerastium boissierianum
Cerastium boissierianum

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.

 
Caryophyllaceae 38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum

Cerastium cerastoides (L.) Britton

 
Caryophyllaceae 81 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium cerastoides
Cerastium cerastoides
Cerastium cerastoides
Cerastium cerastoides

Cerastium comatum Desv.

 
Caryophyllaceae 18 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium comatum
Cerastium comatum
Cerastium comatum
Cerastium comatum

Cerastium diffusum Pers.

 
Caryophyllaceae 106 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum

Cerastium dubium (Bastard) Guépin

 
Caryophyllaceae 28 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium dubium
Cerastium dubium
Cerastium dubium
Cerastium dubium

Cerastium fontanum Baumg.

 
Caryophyllaceae 2,202 1,627 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum

Cerastium glomeratum Thuill.

 
Caryophyllaceae 2,463 1,816 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum

Cerastium latifolium L.

 
Caryophyllaceae 210 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium latifolium
Cerastium latifolium
Cerastium latifolium
Cerastium latifolium

Cerastium pedunculatum Gaudin

 
Caryophyllaceae 50 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium pedunculatum
Cerastium pedunculatum
Cerastium pedunculatum
Cerastium pedunculatum

Cerastium pumilum Curtis

 
Caryophyllaceae 262 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Loading...