സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

45

പദ്ധതികൾ

37,543

ഇനം

28,74,895

അക്കൗണ്ടുകൾ

1,23,76,214

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

50,35,79,506

അന്വേഷണങ്ങൾ

1,18,65,582

അംഗീകാരങ്ങൾ

2,994

ഗ്രൂപ്പുകൾ

1,47,71,643

ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

54,29,45,389

ചിത്രങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങൾ

141.36 ടി.ബി

സംഭരണം

ഇനം

അക്കൗണ്ടുകൾ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

അന്വേഷണങ്ങൾ

അംഗീകാരങ്ങൾ

IUCN റെഡ് ലിസ്റ്റ്

ഗ്രൂപ്പുകൾ

ചിത്രങ്ങൾ

ഭാഷകൾ