ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

47,933 38,627 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

232 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achatocarpaceae

Achatocarpaceae

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

443 369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

2,536 1,940 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

93,246 72,271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aextoxicaceae

Aextoxicaceae

60 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

25,477 21,865 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

3,705 2,527 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

6,636 5,929 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altingiaceae

Altingiaceae

10,023 7,732 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

70,230 54,477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

1,01,323 83,758 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amborellaceae

Amborellaceae

21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacampserotaceae

Anacampserotaceae

799 720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

53,951 41,365 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

97 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisophylleaceae

Anisophylleaceae

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

8,707 5,079 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphloiaceae

Aphloiaceae

390 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,80,084 1,30,981 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

1,24,721 1,02,735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apodanthaceae

Apodanthaceae

29 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

131 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

15,803 12,609 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

1,24,845 1,11,163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

46,875 38,888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

9,364 6,571 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

30,193 22,293 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argophyllaceae

Argophyllaceae

185 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

7,858 5,790 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

1,94,448 1,65,558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

14,602 11,636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteliaceae

Asteliaceae

106 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atherospermataceae

Atherospermataceae

73 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

3,175 2,390 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Austrobaileyaceae

Austrobaileyaceae

28 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanopaceae

Balanopaceae

27 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

49 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

29,930 24,213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

1,210 923 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bataceae

Bataceae

37 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

19,114 15,702 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

34,767 27,350 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

69,187 52,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

38,957 28,957 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

1,078 669 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blandfordiaceae

Blandfordiaceae

16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...