ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

34,544 28,275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

145 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achatocarpaceae

Achatocarpaceae

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

316 271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

1,694 1,306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

71,396 55,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aextoxicaceae

Aextoxicaceae

47 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

18,596 16,182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

2,846 1,942 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

4,734 4,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altingiaceae

Altingiaceae

7,693 5,981 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

50,434 38,955 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

76,683 63,718 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amborellaceae

Amborellaceae

21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacampserotaceae

Anacampserotaceae

527 476 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

40,360 30,809 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

63 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

5,677 3,203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphloiaceae

Aphloiaceae

372 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,39,961 1,02,121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

94,192 78,261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apodanthaceae

Apodanthaceae

25 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

80 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

12,053 9,786 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

94,465 84,463 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

35,387 29,775 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

6,681 4,566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

21,748 16,099 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argophyllaceae

Argophyllaceae

116 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

6,128 4,542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

1,46,521 1,25,451 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

11,450 9,141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteliaceae

Asteliaceae

96 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atherospermataceae

Atherospermataceae

66 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

2,454 1,907 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Austrobaileyaceae

Austrobaileyaceae

28 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanopaceae

Balanopaceae

27 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

36 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

23,518 19,179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

967 685 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bataceae

Bataceae

31 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

14,402 11,777 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

24,917 20,190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

51,393 38,645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

27,368 20,232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

774 437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blandfordiaceae

Blandfordiaceae

13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

1,232 883 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...