ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aa

Aa

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Abarema

Abarema

176 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Abatia

Abatia

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Abelia

Abelia

378 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Abeliophyllum

Abeliophyllum

25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abelmoschus

Abelmoschus

1,170 931 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abies

Abies

7,628 5,264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 29
Abolboda

Abolboda

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Abroma

Abroma

32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abronia

Abronia

376 361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Abrus

Abrus

291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abuta

Abuta

40 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abutilon

Abutilon

5,965 4,565 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 22
Acacia

Acacia

12,260 8,376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 128
Acaena

Acaena

161 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Acalypha

Acalypha

3,743 2,634 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 33
Acampe

Acampe

29 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthephippium

Acanthephippium

21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthocalycium

Acanthocalycium

9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthocereus

Acanthocereus

1,534 1,451 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acantholimon

Acantholimon

42 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acantholippia

Acantholippia

24 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthomintha

Acanthomintha

9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthophoenix

Acanthophoenix

72 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthoprasium

Acanthoprasium

13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthorrhinum

Acanthorrhinum

25 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthoscyphus

Acanthoscyphus

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthosicyos

Acanthosicyos

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

135 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthostachys

Acanthostachys

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthostyles

Acanthostyles

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthosyris

Acanthosyris

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acanthus

Acanthus

12,357 10,343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Acaulimalva

Acaulimalva

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acca

Acca

899 683 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

87,766 69,067 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 70
Achetaria

Achetaria

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achillea

Achillea

39,098 31,674 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 40
Achimenes

Achimenes

75 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Achlys

Achlys

11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyrachaena

Achyrachaena

80 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

660 443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Achyrocline

Achyrocline

35 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aciachne

Aciachne

41 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acianthera

Acianthera

30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Acianthus

Acianthus

153 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Acicarpha

Acicarpha

21 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acidoton

Acidoton

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acilepis

Acilepis

6 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acineta

Acineta

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Loading...